Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

cybernetyczna-laleczka
7517 949c 500
Reposted fromnyaako nyaako viarudosci rudosci

August 15 2019

cybernetyczna-laleczka
4287 d7f4 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

cybernetyczna-laleczka
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSurvivedGirl SurvivedGirl
cybernetyczna-laleczka
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viarudosci rudosci

July 24 2019

cybernetyczna-laleczka
5135 e33c 500
Keaton Henson, To (Idiot Verse, 2015)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

March 01 2019

cybernetyczna-laleczka
6588 7bfa 500

February 27 2019

cybernetyczna-laleczka
4542 06de 500
Reposted fromgaf gaf viarudosci rudosci

February 22 2019

cybernetyczna-laleczka
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
cybernetyczna-laleczka
5132 c560 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
cybernetyczna-laleczka
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viamyfuckingreality myfuckingreality
cybernetyczna-laleczka
7222 dc70
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
cybernetyczna-laleczka
8963 aa71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

February 20 2019

cybernetyczna-laleczka
7924 d8db
Reposted fromtuyi tuyi viasweetnothingg sweetnothingg
cybernetyczna-laleczka
1100 58fc 500
Reposted fromnathloves nathloves viasweetnothingg sweetnothingg
2087 910b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
cybernetyczna-laleczka
6445 3127 500
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued
cybernetyczna-laleczka
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued
cybernetyczna-laleczka
1314 6f3a 500
Reposted fromkjuik kjuik viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl