Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2019

cybernetyczna-laleczka
6588 7bfa 500

February 27 2019

cybernetyczna-laleczka
4542 06de 500
Reposted fromgaf gaf viarudosci rudosci

February 22 2019

cybernetyczna-laleczka
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
cybernetyczna-laleczka
5132 c560 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
cybernetyczna-laleczka
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viamyfuckingreality myfuckingreality
cybernetyczna-laleczka
7222 dc70
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
cybernetyczna-laleczka
8963 aa71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

February 20 2019

cybernetyczna-laleczka
7924 d8db
Reposted fromtuyi tuyi viasweetnothingg sweetnothingg
cybernetyczna-laleczka
1100 58fc 500
Reposted fromnathloves nathloves viasweetnothingg sweetnothingg
2087 910b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
cybernetyczna-laleczka
6445 3127 500
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued
cybernetyczna-laleczka
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued
cybernetyczna-laleczka
1314 6f3a 500
Reposted fromkjuik kjuik viatobecontinued tobecontinued
cybernetyczna-laleczka
6283 fdcf 500
cybernetyczna-laleczka
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viatobecontinued tobecontinued

November 03 2018

cybernetyczna-laleczka

October 31 2018

cybernetyczna-laleczka

H. Poświatowska - ***

trzeba nam dużo prostych
słów jak chleb, miłość, dobroć
aby ślepi w ciemności
nie zgubili właściwej drogi.
Trzeba nam dużo ciszy, ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
cichy, nieśmiały głos
gołębi, mrówek, ludzi, serc
I ich bolesny krzyk
pośród krzywd,
pośród tego wszystkiego
co nie jest ani miłością,
ani dobrocią, ani chlebem.
Reposted frometerycznie eterycznie viaSurvivedGirl SurvivedGirl

October 29 2018

cybernetyczna-laleczka
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued
cybernetyczna-laleczka
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl